UPR Logistics
   
     


경영관리 및 마케팅 팀

이주화물팀

담당자 : 김일동 차장
연락처 : 02-3141-9500
이메일 : benedictkim@uprlogistics.com
담당자 : 정원진 대리
연락처 : 02-3141-9515
이메일 : wjjung@uprlogistics.com

해운&항공 영업팀

해운&항공 업무팀

담당자 : 김동현 과장
연락처 : 02-3141-9516
이메일 : iktorkim@uprlogistics.com
담당자 : 이형석 과장
연락처 : 02-3141-9516
이메일 : hslee@uprlogistics.com


법인 총괄 담당

이주화물팀

해운&항공팀

단당자 : 명성원 부장
연락처 : 7-495-334-1944
이메일 : wmyung@uprlogistics.com
담당자 : 송승태 과장
연락처 : 7-495-334-1955
이메일 : stsong@uprlogistics.com
담당자 : 이수하 계장
연락처 : 7-495-334-1944
이메일 : shlee@uprlogistics.com